Algemene Voorwaarden

We houden niet van contracten met kleine lettertjes. Wanneer wij afspraken maken, zijn die duidelijk en klantvriendelijk. Toch publiceren we op advies van onze advocaat onderstaande 'algemene voorwaarden'.

Bij ons is een gegeven woord heilig, en ons doel is een tevreden klant. Contacteer ons gerust met uw vragen of wanneer u de lettertjes te klein vindt.

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gaan uit van de BVBA DIGILINKS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 45, KBO nummer 0459.831.765.

Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of facturen welke tot stand komen tussen de BVBA DIGILINKS en de klant zijn onderworpen aan onderhavige voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Elke bestelling veronderstelt de kennisname en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de BVBA DIGILINKS werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van de BVBA DIGILINKS worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

De BVBA DIGILINKS kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

De huidige versie is actueel en geldt vanaf 1 januari 2015. Dit is op dit moment de eerste en enige versie. Wij publiceren alle aanpassingen aan onze algemene voorwaarden op deze pagina.

Artikel 2: Voorstellen, aanbiedingen e.d.

Alle voorstellen, aanbiedingen, brochures, catalogen en prijslijsten, in welke vorm ook, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege de BVBA DIGILINKS.

Artikel 3: Bestellingen

Elke bestelling, opdracht of order van de klant, van zodra ontvangen door de BVBA DIGILINKS, in welke vorm ook, verbindt de klant. Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de BVBA DIGILINKS.

De BVBA DIGILINKS is op haar beurt verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant.

Artikel 4: Prijzen

De door de BVBA DIGILINKS vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 5: Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen van de BVBA DIGILINKS zijn benaderend en informatief. Zij vormen geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Ze worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. De uitvoeringstermijnen zijn ondermeer afhankelijk van de tijdige aanlevering door de klant van de benodigde informatie om tot uitvoering te kunnen overgaan.

Vertragingen in de uitvoering geven geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en door de BVBA DIGILINKS aanvaard, en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst.

Overmacht geeft de BVBA DIGILINKS het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg. Elke gebeurtenis die bij de BVBA DIGILINKS of bij haar onderaannemers zou voorkomen en die de uitvoering van de overeenkomst zou verhinderen of onmogelijk maken, wordt conventioneel als een geval van overmacht beschouwd.

Artikel 6: Klachten

De klant dient onmiddellijk bij de levering van de diensten, deze te controleren en na te gaan of de geleverde diensten overeenstemmen met de bestelde diensten.

Klachten betreffende geleverde diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet, nauwkeurig omschreven en gedetailleerd, per aangetekend schrijven of mail met ontvangstbevestiging bij de BVBA DIGILINKS toekomen binnen de zeven werkdagen na de levering. Bij gebreke aan enige klacht binnen deze termijn worden de diensten geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling en de specificaties van de klant. Het gebruik van de geleverde diensten, zelfs van een gedeelte ervan, veronderstelt de aanvaarding.

Klachten aangaande verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk zeven werkdagen of, indien de klant een consument is, binnen de twee maanden, na hun ontdekking, bij aangetekend schrijven of mail met ontvangstbevestiging worden gemeld aan de BVBA DIGILINKS.

Artikel 7: Annulatie

Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd en een overeenkomst zal slechts kunnen verbroken worden door de klant mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de BVBA DIGILINKS. Bij gebreke aan dergelijk akkoord kan de BVBA DIGILINKS, hetzij de uitvoering van de overeenkomst en de integrale betaling eisen, hetzij de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 50% van de aankoopprijs van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van de BVBA DIGILINKS om een hogere schadevergoeding te vorderen mits daarvan het bewijs te leveren. Bij annulatie of verbreking door de BVBA DIGILINKS is de klant, voor zover deze een consument is en behoudens overmacht, gerechtigd op een zelfde vergoeding.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

De facturen van de BVBA DIGILINKS zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, op haar bedrijfszetel, tenzij anders is overeengekomen.

Elke niet of gedeeltelijk betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op het nog openstaande saldo een intrest op van 1 % per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro en onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele procedure- en invorderingskosten zoals bepaald in artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

De niet-betaling of de gedeeltelijke betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur veroorzaakt de opeisbaarheid van rechtswege van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn. Tevens behoudt de BVBA DIGILINKS zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

De geleverde diensten / goederen blijven tot de volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben, de eigendom van de BVBA DIGILINKS, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan of werden geïncorporeerd. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring op de klant overgedragen.

De BVBA DIGILINKS behoudt de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen en verkopen.

Artikel 10: Voorzieningen - aansprakelijkheid

De klant moet ervoor zorgen dat alle noodzakelijke voorzieningen voor de uitvoering van de bestelde diensten door de BVBA DIGILINKS op het terrein aanwezig zijn. Alle kosten inzake het gebruik van de voorzieningen door de BVBA DIGILINKS blijven ten laste van de klant.

De klant zorgt tevens voor de nodige vergunningen voor de uitvoering van de bestelde diensten door de BVBA DIGILINKS. Op de BVBA DIGILINKS rust terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Iedere aansprakelijkheid van de BVBA DIGILINKS voor geleverde diensten is beperkt tot het bedrag van de factuur die door de BVBA DIGILINKS aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot de geleverde diensten.

Eveneens is de aansprakelijkheid van de BVBA DIGILINKS beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is de BVBA DIGILINKS niet aansprakelijk.

De BVBA DIGILINKS is ook enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege de BVBA DIGILINKS.

De BVBA DIGILINKS is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de geleverde diensten door de klant of derden.

Elk advies dat de BVBA DIGILINKS aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege de BVBA DIGILINKS. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde diensten te toetsen vóór gebruik en de betreffende diensten op de juiste wijze te gebruiken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten van de BVBA DIGILINKS worden beheerst door het Belgisch recht.

Indien één van onderhavige algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijven de overige algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de BVBA DIGILINKS bevoegd, onverminderd het recht van de BVBA DIGILINKS om te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.